Lowlands-L • a discussion group for people who share an interest in languages and cultures of the Lowlands
Lowlands-L

Make a choice...

Home

Free subscription

Language varieties

Rules & Guidelines

Disclaimer

Resources

Publications

Recommended now!

Anniversary

History

Traditions

Travels

Beyond the Pale

Gallery

The Crypt

Members’ Links

Lowlands Shops

Facebook

Language of the day

Wijlkûmen by Lowlands-L!This page is in Sater East Frisian with West Frisian orthography.Wijlkûmen by Lowlands-L!

Lowlands-L is ’ne wareldwide elektronyske gespreksliste foar ljûde do sik foar do sproaken on kûltoeren fon det ieuwen lound by jû koste fon ’e Nourd- en Aastsee (hieretter: „do Lijge Lounde“) interessierje. Lowlands-L werdt ferstjoerd troch Listserv by LINGUIST. Dy besoerger is Reinhard (Ron) Hahn.

Det abonnierjen fon Lowlands-L kostet niks.

Ap Lowlands-L bale wy foarallen oer: do germaanske sproaken on kûltoeren do sik yn do Lijge Lounde entwikkeld hêbe on dear dêlich noch bestounde (Holloundsk, Sieusk, Flaamsk, Frijsk, Lijchsaksysk [Platdútsk], Limburchsk); do sproaken do dearfon oustamme on bûte do Lijge Lounde boald wijrde (Afrikaansk, ûtwonderer-ondersoarten, pidgin- on kreoolsproaken met ’ne Lijchloundske bêtergrûnde); on ook Engelsk on Skotsk.* Ook oerswekke sproaken on kûltoeren kon me yn disse tohopehong yn ’e diskûsjoon belûke.

* Met "Skotsk" werdt jû sproake fon ’e Skotske Lowlands meend. It is ’ne germaanske sproake on stoant ticht by it Engelsk. Jû keltyske sproake fon ’e Skotske Highlands hat "Gêlysk".

Do wichtichste tsiele fon Lowlands-L

 • det ferbeterjen fon ’e tohope-oarbeid on do kontakte twiske aal do ljûde ap ’e wareld do sik foar do Lijge Lounde, hiere sproaken on hiere kûltoeren interessierje;

 • det steunen fon ljûde do Lijchloundske sproaken on kûltoeren leare of ondersijke wollen;

 • det mûgelik moakjen on steunen fon ’t brûken fon Lijchloundsk sproakwitenskoplik on kûltoerel materiaal yn moar algemene pûblikationen;

 • det steunen fon ljûde do sik ynsette foar Lijchloundske sproaken on kûltoeren do sonder helpe ondergonge wullen;

 • det apmêrksoam moakjen fon moanskene ap do litje sproaken on kûltoeren fon ’e Lijge Lounde (ook wan disse sproaken on kûltoeren foar ’e wet nit bestounde);

 • det tjoonjen as ’n gespreksrûmte wier moanskene ûtfynde konnen wo groot of littek do ferskile twiske do Lijchloundske sproaken egentlik sont;

 • det mûgelik moakjen on genijten fon moarsproakige gesprekke yn ferskidene Lijchloundske toale;

 • det steunen fon den ûtbou fon sproakwetenskoplike, kûltoerelle on perseunlike kontakte twiske ljûde do Lijchloundske sproaken bale, hiere bijrne on hiere frund.

Gjochte on plichte ap Lowlands-L

 • Aal do diskûsjonen mouten frundelik on hoffelik apstaald weze;

 • Jû liste mout foar elkoneen interessant weze. Brûk foar gesprekke oer perseunlike seken dyn oaine e-mail;

 • Niks dearjûn wan dû oer pûblikationen, software, kongresse, programme of oarbeidsploatse skriuwe wolt ­ soloange dyn bydraach notselik on nit kommertsjel is;

 • Wan dû ap ’e liste wet frijgest, dan waas it hoffelik wan dû leter do oantwourde tohopefoatest on do nomen naamst fon do ljûde do dy holpen hêbe;

 • By jû keur fon sproaken ap Lowlands-L sont neen rêgele, oaber disse toale stounde boppe an ’e wonskliste: Afrikaansk, Holloundsk, Limburchsk, Sieusk, Flaamsk, Frijsk (alle ondersoarten), Lijchsaksysk/Platdútsk, Engelsk on Skotsk);

 • Regeln und Richtlinien (auf Deutsch)

 • Disclaimer (in English)

Abbonierjen? Klik hier!


Translator: Henk Wolf

XXX: YouPorn - FullTeenXXX.Com - Google: XXX
© R.F. Hahn, 1995 · Phileon Webdesign
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA