Lowlands-L Travel
Lowlands-L Travel : Places to Experience and Remember

Please Fasten Your Seat Belts!

Contents


Global Pilot
Places to See
Places to Meet
Places to Stay

Things to Do

Places to Eat

Things to Taste

Things to Buy

Things to Know

Things to Say


Other Sites

Home Base
Participants
Works Wanted
Disclaimer
Contact
Guests
Lowlands-L
Offline Resources
Anniversary
Gallery
Traditions
The Crypt
History
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
   · Canada
   · Deutschland
   · France
   · 日本 Japan
   · United Kingdom
   · United States

New:
Ameland Tour
The Abbotts
Ballin-Stadt
Belgian Fries
Berlin
Berney Arms
East Frisian Tea
Edinburgh
Gilmerton Cove
Hahndorf
Heath Honey
Heath Torte
Holyrood Sundial
Hunebedden
Kiekeberg Museum
Land Hadeln
Leeuwarden
North German Fish
Papeloze kerk
Pfaffenlose Kirche
Priestless Church
Steenokkerzeel
St. Jacob’s Path
Van Harinxa Canal
Western AustraliaExpresiónes básicas para viajeros
Hâldingen foar reizgers

Español
>
Frisón occidental
Spaansk
>
Westerlauwersk Frysk

De Henry Baron, Grand Rapids, Michigan, EE UU, augusto 2007
con ayuda de Anne Dykstra, Ate Grypstra y Koen Zondag

Vokabulario   Plantilla de las expresiónes

¡Hola!

Goeie! ~ Hoi!

¡Bienvenido(s)!

Wolkom!

¡Buenos días!

(Goe)moarn!

¡Buenos días!

Goeie dei!

¡Buenas tardes!

Goejûn!

¡Buenas noches!

Goenacht! ~ Lekker sliepe!

¡Adiós!

No, goeie!

Cómo está Usted?

Hoe giet it? ~ Hoe is ’t mei jo?

Estoy bien. ¿Y Usted?

Goed. En mei jo/dy?

¡Hasta luego!

Oant sjen!

¡Muchas gracias!

Tanke wol!

¡Gracias por todo!

Tank foar alles!

De nada.

It wie in lytse muoite. ~ Graach dien.

Perdón.

Mei ik (jo) wat freegje?

Perdóneme. ~ Lo siento.

It spyt my. ~ It muoit my.

¿Cómo se llama Usted?

Wat is jo/dyn namme?

Me llamo …

Ik hjit ... / ~ k hyt ...

¿De dónde es Usted?

Wêr komme jo wei?

Soy de …

Ik kom út ...

Esto es …

Dit is ...

(Yo) tengo …

Ik ha ...

(Yo) soy … ~ (Yo) estoy …

Ik bin ...

(Él/Ella) es … ~ (Él/Ella) está …

Hy/sy is ...

(Nosotros) somos … ~ (Nosotros) estamos …

Wy binne ...

(Ellos/Ellas) son … ~ (Ellos/Ellas están) …

Sy binne ...

¡Encantado! ~ ¡Encantada!

(Ik fyn it) aardich om my jo yn ’e kunde te kommen.

Quiero aprender …

Ik wol ... leare.

No entiendo.

Ik begryp/ferstean it net.

¡No tan rápido!

Net sa fluch!

No hablo …

Ik praat gjin ...

¿Habla Usted …?

Prate jo ...?

¿Donde se habla … por aquí?

Wêr kin men hjir minsken ... prate hearre?

Estoy perdido. Estoy perdida. ~ Estámos perdidos., Estámos perdidas.

Ik bin ’t paad kwyt. ~ Wy binne ’t paad kwyt.

¿Me/Nos puede ayudar?

Kin jo my/ús helpe?

¿Dónde está …?

Wêr is ...?

No hay … aquí.

Der is hjir gjin ....

Estoy buscando una cámara/un hotel/una pensión/un restaurante/un bar.

Ik sykje om in keamer/ hotel/ pensjon/ restaurant/ kafee.

¿Tiene una cámara libre?

Ha jo in keamer frij?

¿Cuánto? ¿Cuántos?

Hoefolle?

¿Cuánto cuesta esto/eso?

Wat kostet it/dit/dat?

Demasiado.

Tefolle.

Eso es demasiado caro.

Dat is te djoer.

Eso es bastante.

Dat is genôch.

¡Más!

Mear!

Quiero comprar esto.

Ik nim it. ~ Ik keapje it.

¿Esto qué es?

Wat is dit?

¿Esto cómo se llama?

Hoe hjit (hyt) dit?

Esto.

Dizze.

Eso.

Dy.

Estos.

Dizze.

Esos.

Dy.

¿Acepta Usted tarjetas de crédito?

Kin ik mei myn kreditkaart betelje?

Ahora.

No.

Luego.

Letter.

Sí.

Ja.

No.

Nee.

Sí, por favor.

Ja, graach.

No, gracias.

Nee, tankewol.

Okay. ~ Bueno.

Ynoarder.

Todo

Alles.

Nada

Neat. ~ Neat derfan.

No lo quiero.

Ik wol it net ha.

¡Siéntese!

Gean mar sitten!

Tengo hambre/sed. Estoy cansado/enfermo.

Ik ha honger/ toarst/ bin wurch/ siik.

Me gusta.

It befalt my.

No me gusta.

It befalt my net.

Es delicioso/a.

It smakket poerbêst.

Es bonito/a.

It is prachtich.

Es terrible.

It is (te) ferskriklik.

Eso es muy…

Dat is (hiel)...

¿Hay …? ~ ¿Tiene …?

Is der...? ~ Ha jo ...?

No sé.

Ik wit (it) net.

Un momento, por favor.

In moment, graach.

No me interesa.

Lit mar gewurde.

¡Eso es mío/nuestro.

Dit is fan my/ús.

¡Cuidado!

Tink der om! ~ Wês foarsichtich!

¡Déjeme en paz!

Lit my mar (gewurde)! 

¡Váyase!

Gean (hjir) wei!

¡Deje de hacer eso!

Hâld (dermei) op!

¡Suélteme!

Lit (my) gean!

¡Alto!

Ho! ~ Ophâlde! ~ Stopje!

¡Socorro!

Help!© 2007, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA