Lowlands-L Travel
Lowlands-L Travel : Places to Experience and Remember

Please Fasten Your Seat Belts!

Contents


Global Pilot
Places to See
Places to Meet
Places to Stay

Things to Do

Places to Eat

Things to Taste

Things to Buy

Things to Know

Things to Say


Other Sites

Home Base
Participants
Works Wanted
Disclaimer
Contact
Guests
Lowlands-L
Offline Resources
Anniversary
Gallery
Traditions
The Crypt
History
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
   · Canada
   · Deutschland
   · France
   · 日本 Japan
   · United Kingdom
   · United States

New:
Ameland Tour
The Abbotts
Ballin-Stadt
Belgian Fries
Berlin
Berney Arms
East Frisian Tea
Edinburgh
Gilmerton Cove
Hahndorf
Heath Honey
Heath Torte
Holyrood Sundial
Hunebedden
Kiekeberg Museum
Land Hadeln
Leeuwarden
North German Fish
Papeloze kerk
Pfaffenlose Kirche
Priestless Church
Steenokkerzeel
St. Jacob’s Path
Van Harinxa Canal
Western AustraliaTaalgids voor reizigers
Hâldingen foar reizgers

Nederlands
>
Westerlauwers Fries
Nederlânsk
>
Westerlauwersk Frysk

Door Jan Paulus, Dronten, Flevoland, Netherlands,
en Henry Baron, Grand Rapids, Michigan, USA, August 2007
met help van Anne Dykstra, Ate Grypstra en Koen Zondag

Woordenschat     Taalgidssjabloon

Hallo!

Goeie! ~ Hoi!

Welkom!

Wolkom!

Goedemorgen!

(Goe)moarn!

Goededag!

Goeie dei!

Goedendag!

Goejûn!

Goedenacht!

Goenacht! ~ Lekker sliepe!

Tot ziens!

No, goeie!

Hoe gaat het met u/je? ~ Hoe is het?

Hoe giet it? ~ Hoe is ’t mei jo?

Met mij gaat het goed. En met u/jou?

Goed. En mei jo/dy?

Tot ziens!

Oant sjen!

Dank u/je wel!

Tanke wol!

Dank u/je voor alles!

Tank foar alles!

Geen dank!

It wie in lytse muoite. ~ Graach dien.

Pardon!

Mei ik (jo) wat freegje?

Neem me niet kwalijk.

It spyt my. ~ It muoit my.

Hoe heet u/je? ~ Hoe is uw/je naam?

Wat is jo/dyn namme?

Ik heet …

Ik hjit ... / ~ k hyt ...

Waar komt/kom u/je vandaan?

Wêr komme jo wei?

Ik kom uit …

Ik kom út ...

Dit is …

Dit is ...

Ik heb …

Ik ha ...

Ik ben …

Ik bin ...

Hij/zij is …

Hy/sy is ...

Wij/we zijn …

Wy binne ...

Zij/ze zijn …

Sy binne ...

Prettig met u kennis te maken!

(Ik fyn it) aardich om my jo yn ’e kunde te kommen.

Ik wil [Platduits] leren

Ik wol...leare.

Ik begrijp het niet.

Ik begryp/ferstean it net.

Niet zo snel!

Net sa fluch!

Ik spreek geen …

Ik praat gjin ...

Spreekt/spreek u/je ...

Prate jo...?

Waar kan men mensen in deze buurt … horen spreken?

Wêr kin men hjir minsken ... prate hearre?

Ik ben de weg kwijt. Wij zijn de weg kwijt.

Ik bin ’t paad kwyt. ~ Wy binne ’t paad kwyt.

Kunt u me/helpen?

Kin jo my/ús helpe?

Waar is …?

Wêr is ...?

Er is geen … hier.

Der is hjir gjin ....

Ik zoek een kamer/ hotel/ pension/ restaurant/ café.

Ik sykje om in keamer/ hotel/ pensjon/ restaurant/ kafee.

Heeft u een kamer vrij?

Ha jo in keamer frij?

Hoeveel?

Hoefolle?

Hoeveel kost het/ dit/ dat?

Wat kostet it/dit/dat?

Te veel.

Tefolle.

Dat is te duur.

Dat is te djoer.

Dat is genoeg!

Dat is genôch.

Meer!

Mear!

Ik neem/ koop het.

Ik nim it. ~ Ik keapje it.

Wat is dit?

Wat is dit?

Hoe wordt dit genoemd?

Hoe hjit (hyt) dit?

Deze/ dit.

Dizze.

Die.

Dy.

Deze.

Dizze.

Die.

Dy.

Accepteert u credit cards?

Kin ik mei myn kreditkaart betelje?

Nu.

No.

Later.

Letter.

Ja.

Ja.

Nee.

Nee.

Ja, alstublieft/ alsjeblieft.

Ja, graach.

Nee, dank u/ je wel.

Nee, tankewol.

OK. Goed.

Ynoarder.

Alles.

Alles.

Niets.

Neat. ~ Neat derfan.

Nee, dank u.

Ik wol it net ha.

Ga zitten! Gaat u zitten!

Gean mar sitten!

Ik heb honger /dorst. ~ Ik ben uitgeput/ ziek.

Ik ha honger/ toarst/ bin wurch/ siik.

Ik vind het mooi/fijn.

It befalt my.

Ik vind het niet mooi/fijn.

It befalt my net.

Het is heerlijk.

It smakket poerbêst.

Het is prachtig.

It is prachtich.

Het is verschrikkelijk.

It is (te) ferskriklik.

Dat is (erg) …

Dat is (hiel)...

Is er …? Heeft u/ heb je …?

Is der...? ~ Ha jo ...?

Ik weet het niet.

Ik wit (it) net.

Ogenblik graag.

In moment, graach.

Ik ben niet geïnteresseerd.

Lit mar gewurde.

Dis is van mij/ ons.

Dit is fan my/ús.

Kijk uit! ~ Voorzichtig!

Tink der om! ~ Wês foarsichtich!

Laat mij/me alleen!

Lit my mar (gewurde)! 

Ga weg!

Gean (hjir) wei!

Houd daarmee op!

Hâld (dermei) op!

Laat me los!

Lit (my) gean!

Ho! Stop!

Ho! ~ Ophâlde! ~ Stopje!

Help!

Help!© 2007, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA