Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

ಕನ್ನಡ  KannadaListen?

Do you wish you could hear this? Click here to find out more!

 

Translation: Vikram Malhotra ()

Location: Murgeshpalaya, Bengaluru (Bangalore, India)

Facilitation: Mohammad Suleiman ()

Language information: [Click]Click here for different versions. >


Click here for different versions. >[Kannada Script] [Kannada Encoding] [Unicode] [Western Script]   


MAzÀÄ ºÀQÌ,

MªÉÄä MAzÀÄ ºÀQÌ, UÁågÉÃf£À°è vÀ£Àß UÀÆqÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ, vÀ£Àß ¸ÀA¸ÁgÀzÀ dvÉ ªÁ¸ÀªÀiÁqÀÄwÛvÀÄÛ. MAzÀÄ ¢£À, CzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ DºÁgÀ vÀgÀ®Ä ºÁjvÀÄ.

¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ, »AwgÀÄV vÀ£Àß ªÀÄjUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr ºÉðvÀÄ: “E°è K£Á¬ÄvÀÄ? ¤ÃªÉ¯Áè ºÉzÀj¢ÝgÉÃPÉ? K£Á¬ÄvÀÄ?”

ªÀÄjUÀ¼ÀÄ GvÀÛj¹vÀÄ: “¤dªÁzÀ zÉÆqÀØ gÁPÀë¸À E°èUÉ §A¢zÀÝ. CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ©gÀÄUÀtÂÚ¤AzÀ £ÀªÀÄä UÀÆqÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ. CzÀPÉÌ £ÀªÀÄUÉ ºÉzÀjPÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ”.

vÀAzÉ ¥ÀQë ºÉývÀÄ: “CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀ PÀqÉ ºÉÆÃzÀ CAvÀ UÉÆvÁÛ?”.

ªÀÄjUÀ¼ÀÄ GvÀÛj¹zÀªÀÅ: “ºËzÀÄ, C°è ºÉÆÃzÀ” PÁr£À PÀqÉUÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ.

vÀAzÉ ¥ÀQë ºÉývÀÄ: “¤ÃªÉ£ÀÆ AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃr! £Á£ÀÄ D gÁPÀë¸À£À£ÀÄß »A¨Á°¹, §Ä¢Ý PÀ°¸ÀÄvÉÛãɔ JAzÀÄ ºÉý UÀÆr¤AzÀ ºÁj PÁr£À PÀqÉUÉ ºÁjvÀÄ.

¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ, wgÀÄ«£À°è, MAzÀÄ ¨ÉlÖUÁr£À ¹AºÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrvÀÄ. CzÀÄ ¹AºÀPÉÌ ºÉzÀgÀzÉ, CzÀgÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É E½zÀÄ, PÀÆUÁqÀ®Ä DgÀA¨sÀ¹vÀÄ.

“£ÀªÀÄä UÀÆr£À PÀqÉ §AzÀÄ, £À£Àß ªÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉzÀj¸À®Ä ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ? JAzÀÄ PÀÆUÁrvÀÄ. DzÀgÉ ¹AºÀ CzÀ£ÀÄß ¯ÉPÀÌPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî°®è. DzÀÝjAzÀ CzÀPÉÌ E£ÀµÀÄÖ PÉÆÃ¥À §AzÀÄ, ¹AºÀªÀ£ÀÄß zÀÆqÀ®Ä DgÀA©ü¹vÀÄ.”

“ºÀĵÁgï, M gÁPÀë¸À!. ¤£ÀUÉ £À£Àß ±ËgÀå vÉÆÃj¸À®Ä £À£ÀUÉ EµÀÖ«®è. DzÀgÉ ¥ÀÄ£ÀB £À£Àß UÀÆr£À PÀqÉ §AzÀgÉ, £Á£ÀÄ §AzÀÄ ¤£Àß ¨É£ÀߣÀß F PÁ°¤AzÀ ªÀÄÄjAiÀÄÄvÉÛãÉ!”. JAzÀÄ vÀ£Àß PÁ®£ÀÄß ªÉÇîPÉÌwÛ ºÉývÀÄ.

C£ÀAvÀgÀ vÀ£Àß UÀÆrUÉ ºÀAwgÀÄV, vÀ£Àß ªÀÄjUÀ½UÉ ºÉývÀÄ: “FUÀ ¤ÃªÀÅ ºÉzÀgÀĪÀ PÁgÀt«®è. D gÁPÀë¸À¤UÉ CªÀ£ÀÄ ªÀÄgÉAiÀįÁèUÀzÀAvÉ §Ä¢Ý PÀ°¹ §A¢zÉÝãÉ. CªÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£ÀB E°èUÉ §gÀĪÀÅ¢®è”.


© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA