Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Limburgs

Limburgish, Bilzen DialectListen?

Do you wish you could hear this? Click here to find out more!

 

Translator: Patrick Slechten

Location: Herent, Brabant (Belgium)

Transliterator: Reinhard F. Hahn

Language information: [Click]Click here for different versions. >


Click here for different versions. >[Dutch Spelling] [German Spelling]    


Het Wènterkiëninkske

Doë wos èns e Wènterkiëninkske, dat hao se Nèss mèt Quach Jung èn de Kaarschier. Op ’nen Daoch worre Pa än Ma Wènterkiëning allebee autchefloëge fér æte te chohn sicke, än de Kleen worre maunekes alleen.

Noë ’nen Toär koäm Pa Wènterkiëning trèch te säi Nèss.

“Wo ès haaj chebiërd?” saacht er, “Hèt uch iemed lästich chevalle? Che siet häil cheterschaokeld aut, ammel!”

“Och, Pa,” saachte se, “doë koäm haaj schös ’ne chraute Bieteboh verbij. Dæ soäch su bänkelek än kaud aut! Hæ kiekte mèt s’n chraute Ooge èn os Nèss. Hæ hèt os bra bang chemok!”

“Aa sau!”, saach Pa, “bau ès dæ hiëne?”

“Hæ ès dæ Kant op chechange!” saachte se.

“Datter waach!” saach Pa, “ich chon ’m aternoë. Héb mär cheene bang nimäi! Ich sall dæ èns haar haole!” Än hæ floëch op, ater ’m noë.

Waajter den Huuk im floëg, soächt er doë ne Läif lope.

’t Wènterkiëninkske hao æl chene Bang. Hæ koäm niër op de Läif s’ne Strank än hæ bechoss ’m auttemaoke fér al wo Leed än Schaan worr.

“Dusse Lubas! Wo hébbs dich èn m’n Haus te sicke, m’n Kènder sau den Daover op ’t Lijf jaoge? Bèste ni beschæmp?”

De Läif trock sich van ’t Viëgelke nix aon än loäp chewauhn dér.

Nau woënd ’t Stäiterke pass äch chiftig! “Dich hébs haaj nix te kucke, sèch ich dich! Aste haaj noch eene Kéhr se leed Chesich daars lotte sien, dann cheeste iet mètmaoke! Ich doän ’t noj, mär as ’t mutt, dan ... dan ...” kækdent er, än hæ lichte terwaajle ee Päitsche op, “... dan træ ich dich s’ne Strank ratts èn twäië!”

Toänter dat chesaach hao, floëcht er op, trèch noë se Nèss tau.

“Dä!” saacht er tiëge de Kènder, “dat sall ’m woll läihre! Dæ litt sich haaj nimäi siehn!”


© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA
 Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Limburgs

Limburgish, Bilzen DialectListen?

Do you wish you could hear this? Click here to find out more!

 

Translator: Patrick Slechten

Location: Herent, Brabant (Belgium)

Transliterator: Reinhard F. Hahn

Language information: [Click]Click here for different versions. >


Click here for different versions. >[Dutch Spelling] [German Spelling]    


Het Wènterkiëninkske

Doë wos èns e Wènterkiëninkske, dat hao se Nèss mèt Quach Jung èn de Kaarschier. Op ’nen Daoch worre Pa än Ma Wènterkiëning allebee autchefloëge fér æte te chohn sicke, än de Kleen worre maunekes alleen.

Noë ’nen Toär koäm Pa Wènterkiëning trèch te säi Nèss.

“Wo ès haaj chebiërd?” saacht er, “Hèt uch iemed lästich chevalle? Che siet häil cheterschaokeld aut, ammel!”

“Och, Pa,” saachte se, “doë koäm haaj schös ’ne chraute Bieteboh verbij. Dæ soäch su bänkelek än kaud aut! Hæ kiekte mèt s’n chraute Ooge èn os Nèss. Hæ hèt os bra bang chemok!”

“Aa sau!”, saach Pa, “bau ès dæ hiëne?”

“Hæ ès dæ Kant op chechange!” saachte se.

“Datter waach!” saach Pa, “ich chon ’m aternoë. Héb mär cheene bang nimäi! Ich sall dæ èns haar haole!” Än hæ floëch op, ater ’m noë.

Waajter den Huuk im floëg, soächt er doë ne Läif lope.

’t Wènterkiëninkske hao æl chene Bang. Hæ koäm niër op de Läif s’ne Strank än hæ bechoss ’m auttemaoke fér al wo Leed än Schaan worr.

“Dusse Lubas! Wo hébbs dich èn m’n Haus te sicke, m’n Kènder sau den Daover op ’t Lijf jaoge? Bèste ni beschæmp?”

De Läif trock sich van ’t Viëgelke nix aon än loäp chewauhn dér.

Nau woënd ’t Stäiterke pass äch chiftig! “Dich hébs haaj nix te kucke, sèch ich dich! Aste haaj noch eene Kéhr se leed Chesich daars lotte sien, dann cheeste iet mètmaoke! Ich doän ’t noj, mär as ’t mutt, dan ... dan ...” kækdent er, än hæ lichte terwaajle ee Päitsche op, “... dan træ ich dich s’ne Strank ratts èn twäië!”

Toänter dat chesaach hao, floëcht er op, trèch noë se Nèss tau.

“Dä!” saacht er tiëge de Kènder, “dat sall ’m woll läihre! Dæ litt sich haaj nimäi siehn!”


© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA