Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Basa Sunda

Sundanese


Listen to this translation narrated with native pronunciation:

[Download mp3]

Translation & Narration: Nurliati Djaya

Location: Issaquah, WA (USA), formerly Bandung (Indonesia)

Facilitation: Doddy Ervody & Lourdes Maganis

Transliteration: Reinhard F. Hahn

Language information: [Click]Click here for different versions. >Manoek Galatik

Dina hidji mangsa, aja manoek Galatik sakoelawarga anoe ngapimilik hidji tempat. Dina hidji poé, kadoewa indoeng bapa Galatik ngapoeng kaloehoer neangan parab djang anak-anakna bari ninggalkeun maranehannana.

Heunteu sabaraha lila, bapana galatik balik ka sajangna.

“Aja kadjadian naon ijeu didijeu?” tjeuk bapa Galatik, “Saha anoe geus ngaganggoe maraneh? Manéh sareréa kataringalina siga anoe kasarijeunan!”

“Adoeh, pa.” tjeuk anakna, “Aja mahloek goreng patoet djeung gedé, katingalina galak pisan sareng pikasijeuneun, panon manéhna anoe gedé mentjrong waé ka sajang oerang, djadi oerang sadajana kasijeunan.”

“Oh ja?” bapa Galatik njarios, “kamana manéhna inditna?”

“Hmm, manéhna indit ka belah ditoe,” tjeuk anak-anakna.

“Toenggoewan didijeu!” saoer bapak galatik, “Bapa arek ngoedag manéhna. Maranéh tong hariwang, bapak arék njiksa manéhna.”

Click to help!
Mengeklik untuk menolong!
· Bahasa Iban?
· Bahasa Mathura?
· Bahasa Melayu?
· Baso Minang?
· Lia-tetun?
· Petjoh?
· Bahasa lain yang di Indonesia?
· Bahasa lain yang di Malaysia?
Anggeus kitoe, bapak Galatik ngapoeng arék ngoedag mangkeloekna. Waktoe nepi ka tikoengan kasampak aja singa keur leumpang didinja. Tapi manoek Galatik heunteu ngarasa sijeun, manéhna eunteup dina tonggong singa djeung mimiti ngagorowok ka manéhna. “Aja oeroesan naon manéh datang ka imah koering?” si singa heunteu padoeli manèhna teroes waé leumpang.

Malahan ijeu ngadjadikeun si tjérewét leutik njentak leuwih galak deui, “Manéh heunteu aja oeroesan aja diditoe, njaho!” djeung lamoen manéh nepi ka wani balik deui, tjenah, “jah, tingalikeun wé engké koering benér benér heunteu hajang ngalakonan,” tjeuk bapa galatik bari ngangkat sabeulah soekoena,” tapi koering bakal motongkeun tonggong maneh maké soekoe saharita ogé!”

Anggeus kitoe, manéhna ngapoeng deui balik sajangna.

“Enggeus berés, baroedak,” tjénah, “bapa geus meré peladjaran ka si djahat éta, manéhna tjan tangtoe wani balik deui.”


© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA