Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Binul-anón

BoholanoListen?

Do you wish you could hear this? Click here to find out more!

 

 

Translation: Josefa Adecer-Barezo & Josefina Adecer-Balbon

Location: Tanguhay, Dimiao, Bohol, Philippines

Facilitation: Dante Ferry • Featured Guest Contributor

Language information: [Click]Click here for different versions. >Ang Maja


Pronunciation:
j : palatalized [dz]
: glottal stop

- : glottal stop

Sa una, dihay namojong majang pipit diha’ sa garahe. Unja’ ang amahan ug inahan sa mga langgam nag-ija-ija ug panglupad kay aron makakuha’ ug pagkaon para sa ilang mga piso’, ug mao nga nagpabilin ug nag-inusara’ na lang sila. Wa’ magdugay, ming-uli’ na ang amahang maja.

“Unsay nahitabo’ na diha’? Unja’ kinsa may nagdaog-daog ninjo, mga anak? Gipanghadlok ba kamong tanan!”

“Ay, naku Tatay, unja’ adunay ming-abot nga kahibulungan karon-karon pa gajod. Ug mora ba sijag nangisog, naglurat pa gajod ang ijang mga mata nga nagtan-aw sa pugaran nato’. Ug nahadlok kami pag-ajo!”

“A, mao ba?”, ingon si Amahang Maja. “Dis-a sija niadto?”

“Didto sija sa ijang giadtoan!”, ug niingon sila.

“Usa ka rijo, akong sundan sija. Ajaw kamo kabalaka, mga anak, bantay lang sija nako’.” Ug nilupad na sija arong sundon ang kahibulungang tao.

Sa may pagliko’, ang maong liyon nagpadajon sija ug paglakaw didto.

Dili’ ninjo ikahadlok ang maja. Ug nitongtong sija sa likod ug liyon ug ijang gisugdan ug kasaba, ug ijang giingnan nga “Wa’ jamo kay tongod pag-adto sa bay nako’. Tongod kay imong gihadlok ang akong mga anak.”

Ug wa’ sija tugda’ sa liyon ug nagpadajon na lang sijag lakaw.

Gipungtan sija sa maja ug labaw sijang gikasab-an. “Ug ako’ ka lang giingnan, nga wa’ kay katongod nga moadto, kay ug manong mibalik ka pa. Ug mobalik ka usab didto, bantay ka lang, kay dili’ ko gusto nga mobuhat nako’,” ug miingon sija nga may kauban pang pagtaas sa ijang usang tiil, “mao nga papatiran kita sa tiil ko pinaagi karijo lang.”

Unja’ nilupad na sija patunong sa ijang gipuy-an.

“Ug pasagdi, mga anak, tudloan ko na sija ug liksiyon sa ijang tambagan ug dili’ na dili’ na sija mobalik.”


© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA