Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

中文 • 漢語 • 華語 • 
Zhōngwén • Hànyǔ • Huáyǔ
古代漢語•文言文 • Gǔdài Hànyǔ • Wén‎yánwén

Classical Chinese


Listen?
Do you wish you could hear this? Click here to find out more!

 

Translation: Reinhard F. Hahn (License)

Location: Seattle, USA

Transliteration: Reinhard F. Hahn

Language information: [Click]Click here for different versions. >


[Chinese Script] [Unicode] [Middle Chinese Pronunciation] [Mandarin Pronunciation]    
Click here for different versions. >[Cantonese Pronunciation (Yale Spelling)]    
[Modern Chinese]    


Jìu

Jìu jì wò jàng yù chè fu noih. Yāt daan hùhng chì sèung jìu fèi chēut chàhm sihk waih jih kèih nòuh, lohk chòh làuh yù wò.

Chèuih hauh dè fáan wò yuht: “Yíh chēut hòh sih? Suhk hoih ngàih néuih? Yíh gàai hòh dáng yip!”

Jí yuht: “Hèi! Fú làih geuih mò. Maauh yaht jàng! Daaih hohn yūk yahp wò. Yù sih ng`h tàih sàm diu dáam jò!”

Fú yuht: “Òh! Yì heung hòh chyu wóhng?”

Jí yuht: “Heung yì fòng hàhng.”

Fú yuht: “Ng`h jèung jèui yì. Yìhn jāk, maht faahn sàuh, hoih! Ng` bīt gón yì.”

Hùhng jìu náaih jèui mò.

Fèi jyùh náaih gin sì louh séuhng géui.

Keuk hùhng jìu bāt pa. Lohk yù sì jì bui séuhng chí jaak maah, yuht: “Yúh hot dou ng`h gà làih jip ng`h siú jí?”

Sì bāt léih jì jìh gai lùhng.

Síu yúhng sih yàn chí gang hùng maah, yuht: “Yúh tìng ng`h góng! Yúh mòuh kyùhn dou ng`h gà làih. Bìng joi làih ... ng`h ... ng`h sèui bāt chìhng yuhn yíh jok ...” Yìh hìu yāt téui, yuht: “Keuk háng wuih yāt téui daahp po jyúh bui!”

Yìhn hauh hùhng jìu fèi fáan wò.

Yuht: “Ngàih néuih, ng`h yíh kāp jì yāt gàau fan. Yì bāt wuih joi làaih!”


© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA