Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Ελληνικά
Elliniká (Hellêniká)
GreekListen?

Do you wish you could hear this? Click here to find out more!

 

Translation: Simos Xenitellis (Σίμος Ξενιτέλλης)

Location: Mytilene (Μυτιλήνη, Midilli), Greece

Transliteration: Reinhard F. Hahn

Language information: [Click]Click here for different versions. >


Click here for different versions. >[Roman Polytonic] [Greek Polytonic] [Greek Monotonic]    


Ho trypophráchtēs

Ho trypophráchtēs eĩche tē‘ phōliá tou stò hēpóstegó tou avtokinē’tou. Mià phorà hoi goneĩs pè ‎ý‎thelan nà broũn káti nà taï’soun tà paidiá tous – kaì áphēsan tà mikrà holomónacha.

Metà apò lígo, ho Patéras Trypophráchtēs epistréphei stò spíti.

“Ti synébē edō‘?” toùs rōtáei. “Poiós sãs peíraxe, paidiá mou? Eĩste hóla tromagména!”

“Ō, Mpampá,” eĩpan, “kápoio megálo téras pérase apò edō’ mólis tṓra. Phánēke tóso agrieméno kaì phriktó! Koítaxe kataprósōpa mésa stē’phōliá mas mè tà megála tou mátia. Avtò mas trómaxe pára pol‎ý!”

“Katálaba”, eĩpe ho Patéras Trypophráchtēs, “poũ pẽge?”

”Ná,” apántēsan, “éphyge pròs tà ekeĩ.”

“Periménete!”, eĩpe ho Patéras Trypophráchtēs, “Thà tòn kynēgē’sō. Mē’n anēsycheĩte tō’ra, paidiá. Thà tòn brō’.” Kaì amésōs petáei pròs tē‘n kateúthynsē avtḗ.

Hótan phtánei stē’strophē’, eĩnai tò liontári poù perpatáei ekeĩ péra.

Allà ho trypophráchtēs dèn phobãtai. Prosgeiō’netai stē‘ráchē toũ liontarioũ kaì archízei nà tò malō’nei. “Poiá eĩnai hē douleiá sou nà érchesai stò spíti mou,” toũ léei, “kaì nà tromázeis tà paidiá mou?!
Χτυπήστε για να βοηθήσετε!
· Καππαδοκικά;
· Ποντιακά;
· Τσακώνικα;
· ̉Aρχα̃ια ἑλληνική γλ̃ωσσα;
· Αρb̃ερί́στε;
· Armăneashce?
· Vlaheshte?
· Македонски?
· Μια άλλη γλώσσα;
Tò liontári dè dínei sēmasía kaì synechízei nà perpatáei.

Avtò kánei tò mikrò trypophráchtē nà tòn katsadiázei piò ágria. “Den écheis kamià douleià nà eĩsai ekeĩ, soũ léō! Kaì àn xanà értheis,” toũ léei, “e, tóte thà doũme! Dè thélō nà tò kánō,” léei kaì amésōs sēkō’nei héna apò tà pódia tou, “allà thà soũ spásō tē’ plátē mè tò pódi mou sè mià stigmḗ!”

Móno miãs petáei písō stē‘ phōliá.

“Avtò ẽ’tan, paidiá,” toũ léei, “toũ ématha tò máthēmá tou. Dèn thà xanaérthei.”


© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA