Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Sama Bangingi’
‘Ibriyt Ivrit

Hebrew
Israeli Standard VarietyListen?

Do you wish you could hear this? Click here to find out more!

 

 

Translation: Reinhard F. Hahn and ’Eli‘ezer Kaufman ()

Locations: Seattle (Dzidzalal’ich), Washington, USA; Jerusalem (Yerushalayim, al-Quds), Israel

Transliteration: Reinhard F. Hahn

Language information: [Click]Click here for different versions. >

N.B.: This is is a close transliteration of the Hebrew script version. It reflects a number of phonemic differences that are absent from today’s pronunciation.
Hagidhĕrown

Hagidhĕrown bānāh ’eth qenow başĕriyph hā‘ăghālowth. Yowm ’εħādh šĕney hāhowriym ‘āphuw haħuwşāh kĕdhey limĕşow’ māzown lĕgowzāleyhεm wặ‘āzĕbhuw ’eth haqĕţanţaniym lĕghamrey lĕbhadh.

Mĕ’uwħār yowther šābh hā’ābh gidhĕrown habaythāh.

“Mah hithraħaš kā’n?” šā’al, “Miy hizziyq lākhεm, yĕlādhiym? ’Atεm kol kakh niphħidhiym!”

“How, ’Abā!” ‘ānuw, “Miphlεşεth gĕdhowlāh bā’āh zεh ‘atāh. Hi’ nir’ātāh koh maphĕħiydhāh wĕnowrā’iyth! Hi’ hibiyţāh lĕthowkh haqen šεllānuw bā‘eynayiym hagĕdhowlowth šεlāh. Lākhen ’ānuw koh muwphħiliym!”

“Ăhāh!” āmar ’Abā Gidhĕrown, “Lĕ’ān hi’ pantāh?”

“Uwbhĕkhen”, ’āmĕruw hagowzāliym, “hi’ pantāh lĕkhiwuwn hazzεh.”

“Himtiynuw kā’n!” āmar ’Abā Gidhĕrown, “’Ăniy ăradeph ’aħareyāh. ’Al dā’agāh, yĕlādhiym! ’Ăniy ’εtphows ’owthāh.” Wĕ’āz huw’ hith‘owpheph ’aħareyāh.

Ka’ăšεr haghiyaħ me‘ebhεr lapiynnāh, rā’āh šām ’ăryeh powsa‘.

’Ăbhāl hagidhĕrown ’eynow paħadh. Huw’ nāħath ‘al gabhow šεl hā’ăryeh wĕgā‘ar bow. “Mah sibāh lĕkhā lābhow’ lĕbaythiy,” huw’ şā’aq, “wĕhiphħiydh ’eth yaldhey?!”

Hā’ăryeh mith‘alam mimenuw uwmimšiykh liş‘owdh.

Himšiykh hagibowr haqāţān wĕnāzaph bow bĕ‘azzuwth rabāh yowther. “’Eyn lĕkhā zĕkhuwth lihĕyowth šām, ’ăniy ’owmer lĕkhā! Wā’im tašowbh,” huw’ ’āmar, “nuw, atāh āz tir’εh! ’Ăniy bε’̣εmεth ’eyneniy rowşεh la‘āśowth ’eth zεh,” huw’ ’āmar uwbhĕsowph heriym aħath miragĕlayow haqĕţānowth, “hayiytiy šowbher ’eth gabhĕkhā bĕragĕliy bin-rεga‘!”

Miyyādh lĕ’aħar mikhen huw’ šābh lĕqenow.

“Hinneh, yĕlādhiym,” huw’ ’āmar, “liymmādĕtiy owthow lεqaħ. Huw’ lĕ‘owlām lo’ yišowbh.”


© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA