Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Bikol Gubatnon
Waray/Bisakol of Gubát, SorsogonListen?

Do you wish you could hear this? Click here to find out more!

 

 

Translation: Marilyn Encinares

Location: Gubát, Sorsogon (The Philippines)

Facilitation: Dante Ferry, Manila (The Philippines) • Featured Guest Contributor

Language information: [Click]Click here for different versions. >An Maya

San una, may salag an maya sa sayu’ na saday na garahe. San an mga magurang na maya naglupad na para makahanap sin makakaon, an kanira mga aki’ nabilin na wara’ sin kaibahan.

Diri’ nag-awat, an tatay na maya nag-abot.

“Nano an nangyari dini? Sin-o an nanakit saiyo? Nano kay nahahadok kamo?”

“O, Ama’ na maya, may nag-abot na momo’ kanina lang. Nakakahadok nansin maisog ang itsura niya. Inimod niya sin nanlilisik na kaniya mga mata an ato’ salag. Kaya’ nahadok kami.”

“Aw, mao?”, sabi san tatay na maya, “Diin siya nagkadto?”

“Didto banda siya nagkadto.”

“Maghulat kamo dini!”, sabi san tatay na maya, “Sundan ko siya. Bay-i na kamo pagdumdom, mga bata’. Ako na an bahala’ sa kaniya.” Diri’ nag-awat naglupad siya para sundan an momo’.

Pagliko’ niya sa may kanto, may liyon na naimod siya na naglalakaw didto.

Pero, diri’ nahadok an maya. Dumapo’ siya sa likod san liyon tapos nagbatog mahangit. “Nano kay dumayo ka saamo’ pugad nan naghahadok ka pa saako’ mga bata’?”

Diri’ siya tinin-o san liyon tapos nagpadagos naglakaw.

Lalo’ nahangit an maya nan lalo’ pa nagdadaldal. “Wara’ ka labot magkanhi dini. Sabi ko saimo, bay-i ka pagbalik doon kay kon diri’, may malain na mangyari saimo. Habo’ ako na himuon ini,”, sabi san maya, mintras inalsa niya an kaniya tiil, “pero balian kita san tul-ang san madali’ lang pagbalik didto.”

Tapos naglupad pabalik an tatay na maya sa kaniya salag.

“O ini mga aki’, tinukduan ko na siya san liksiyon. Diri’ na niya kamo liwat istorbohon pa.”


© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA