Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Hayerem
Hayerem

Armenian
Eastern ArmenianListen?

Do you wish you could hear this? Click here to find out more!

 

Translation: Shake and Susan Chakmakian

Location: Garden City, Rhode Island (USA)

Facilitation: Mike Szelog, Manchester, New Hampshire (USA)

Transliteration: Reinhard F. Hahn, Seattle (USA)

Language information: [Click]Click here for different versions. >


Click here for different versions. >[Armenian Script] [Unicode] [Facsimile] [Roman Script]


Ցախսարիկը


Ցախսարիկը ըստ սովորօթյան իր բօյնն էր դրել մարագի անկյօնօմ։ Մի անգամ ավագ թռչոնները երկօսն էլ դորս թռան՝ ուզօմ էին իրենց փոքրիկների համար ոտելու մի բան բերել ու նրանց մենակ էին թողել։

Որոշ ժամանակ անց՝ Հայր Ցախսարիկը վերադարձավ իր բոյնը

— Ի՞նչ պատահեց այստեղ՝ հարցրեց նա։ — Ո՞վ վնասեց ձեզ՝ դուք բոլորդ սոսկալի վախեցած եք երեւում։

— Օ՜՝ Հայրիկ՝ ասացին նրանք՝ — մի ահավո՜ր հրեշ եկավ մի քանի րոպե առաջ։ Շա՜տ սարսափելի էր։ Իր ահռելի աչքերը մեր բօյնի մեջ սեւեռեց և մեզ սոսկալի վախեցրեց։

— Այո՝ պարզ է՝ ասաց Հայր Ցախսարիկը՝ — ու՞ր գնաց։

— Ըըը՜ … ասացին նրանք՝նա այն կողմ գնաց՝ ա՜յն կողմ անտառի մեջ։

— Սպասե՛քայստեղ՝ ասաց Հայր Ցախսարիկը՝ — ես գնօմ եմ նրա ետեւից՝ չ՛անհանգստանաք՝ բալիկներ՝ ես նրան ցօւյց կտամ … Այս ասելով՝ նա դօրս թռավ բույնից։

Նա թռա՜վ՝ թռա՜վ դեպի անտառի խորքը՝ հետո շուրջը պտտվեց ու որոշ ժամանակ անց՝ մի առյօծի հանդիպեց։

Բայց ցախսարիկը բոլորովին չվախեցավ։ Նա իջավ ու կանգնեց վայրի կատվի մեջքին ու սկսեց նրան կշտամբել։

— Դու ի՞նչ գործ օնես իմ տօնըգալու՝ ասաց նա՝ — և իմ երեխաներին այդպես վախեցնելու։

Առյուժը թռչունին ոչ մի ուշադրություն չդարցնելով շարունակեց քայլելը։

Գա փոքրիկ Մեծ֊բերանին շատ ավելի բարկացրեց ու նա սկսեց առյուծին կշտամբել նույնիսկ ավելի քան առաջ՝ — Այժմ դու ինձ լա՜վ լսիր՝ դու բացարճակապե՛ս գործ չունեիր այնտեիղ գալու։ Եվ եթե երբևէ համարձակվես ետ գալ՝ ասաց նա՝ այդ դեպքում կտեսնե՛ս … Ձեմ ուզենա այդ բանն անել՝ ասաց նա ու սկսեց մի ոտքը վեր բարձրացնել՝ բայց ոտքովս մեջքդ կկոտրեմ մե՛կ վարկյանում։

Այս ասելով՝ նա թռավ ետ իր բույնը։

— Ահա այդպես բալիկնր՝ ասաց նա՝ — ես այդ սոսկալի առյուծին մի լա՛վ դաս տվեցի։ Նա էլ երբե՛ք չի համարձակվի ետ գալ այստեղ։© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA