Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Ang Tagalog
Ang Tagalog


Listen to this version narrated with native pronunciation:

[Download mp3]

Translator and Narrator: Lourdes Maganis

Location: Seattle, Washington (USA), formerly Manila (The Philippines)

Facilitation: Reinhard F. Hahn, Seattle & San Francisco (USA)

Language information: [Click]Click here for different versions. >Click here for different versions. >[Modern Spelling] [Baybayin Script] [Buhid Script]    

Ang Pipit

Dati ay may pugad ang pipit sa isang munting garahe. Ng ang magulang na pipit ay lumipad upang humanap ng makakain ang mga inakay ay naiwang nag-iisa.

Hindi nagtagal ang amang pipit ay dumating.

“Anong nangyari dito? Sino ang nanakit sa inyo, bakit kayo nahihintakutan?”

“O amang pipit, may dumating na mamaw kanina lang. Nakakatakot mabangis at nakaka sindak ang mukha niya. Tinitigan ng nanlilisik niyang mga mata ang ating pugad. Kaya takot na takot kami.”

“Ganoon ba,” sabi ni Amang pipit, “saan siya nagpunta?”

“Doon sa banda roon siya nagtungo.”

“Maghintay kayo dito,” sabi ng Amang Pipit, “Susundan ko siya. Huwag na kayong mag-alala mga inakay. Ako ang bahala sa kanya. Hindi nagtagal ay lumipad siya para sundan ang mamaw. Pag liko niya sa kanto, ay isang leon ang nakita niyang naglalakad doon.

Subalit hindi natakot ang pipit. Humapon siya sa likod ng leon at nagsimulang pagalitan ito. “Bakit ka dumayo sa aming pugad at nanakot sa aking mga inakay?”

Hindi siya pinansin ng leon na nagpatuloy sa paglalakad.

Lalong nagngalit ang pipit at lalong nagtatalak. “Wala kang karapang pumunta doon. Sinasabi ko sa iyo, huwag na huwag kang babalik doon dahil kung hindi ay may masamang mangyayari sa iyo. Ayokong gawin ito” sabi ng pipit, habang tinataas niya ang kanyang paa, “pero babalian kita ng buto sa isang sag lit lang sa sandaling bumalik ka doon!”

Pagkatapos ay lumipad pabalik ang amang pipit sa pugad niya.

“O, hayan mga anak, tinuruan ko na siya nang leksiyon. Hindi na niya kayo muling gagambalain pa.”


© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA