Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Ang Tagalog
Ang Tagalog

Variety of Southern Metropolitan ManilaListen?

Do you wish you could hear this? Click here to find out more!

 


Translator: Jorge P. Cuibillas (Guro sa Pilipino)

Location: Pamantasan ng Dulong Silangan, Maynila
(Far Eastern University, Manila, The Philippines)

Facilitator: Dante Ferry • Featured Guest Contributor

Language information: [Click]Click here for different versions. >
Click here for different versions. >[Modern Spelling] [Baybayin Script]   

Ang Pipit

Dati-rati, merong namumugad na mayang pipit sa isang garahe. Ang magulang na ibon ay parehong nakalipad na para sa pagkuha ng pagkain ng kanilang mga inakay at dahil dito, mag-isang nangaiwan ang mga inakay sa pugad.

Hindi nagtagal, bumalik ang amang pipit.

“Ano ang nangyari rito?” tanong niya. Mga anak, sino ang may kagagawan nito?, Bakit kayo ay takut na takot?

“Naku po! Itay, wika nila. Kaaalis lamang po ng maligno. Animo isang mabangis at nakapanghihilakbot na nilalang! Pinandilatan pa niya ng husto ang pugad natin. Natakot po kami ng labis!”

“Ganoon ba?” uli ng amang pipit. “Nasaan na siya?”

“Sa banda po roon siya naroroon” tugon ng mga inakay.

“Saglit nga at mapuntahan!” sabing muli ng amang pipit. Pupuntahan ko siya. Huwag kayong matakot mga anak. Humanda siya sa akin. Mula roon, lumipad ang amang pipit para harapin ang maligno.

Ngunit, sa pagliko, leon ang nakita niyang naglalakad sa banda roon at hindi maligno.

Hindi siya natakot. Karaka-raka niyang pinagalitan ang leon habang siya ay nakadapo sa likod nito. “Bakit ka pumunta sa pugad namin,” galit na tanong niya sa leon. Dahil sa iyo hanggang ngayo’y namumutla sa takot ang mga anak ko.

Parang walang narinig ang leon habang patuloy siya sa paglalakad.

Lalong naasar ang amang pipit. Uulitin ko sa’yo, huwag na huwag ka nang pupunta sa pugad namin, dahil ‘pag nagkataon, malilintikan ka! Wika ng amang pipit na sobra ang galit.

Pagkaraan ng pangyayaring iyon, lumipad na ang amang pipit pauwi sa kanilang pugad.

“Mga anak,” wika niya. Huwag na kayong matakot, binigyan ko siya ng isang matinding leksyon. Kailan man ay hindi na siya muling makapupunta rito sa pugad natin.


© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA