Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Ang Tagalog
Ang TagalogListen?

Do you wish you could hear this? Click here to find out more!

 

 

Translator: Dante Ferry • Featured Guest Contributor

Location: Manila (The Philippines)

Language information: [Click]Click here for different versions. >Click here for different versions. >[Modern Spelling] [Baybayin Script] [Buhid Script]    

Ang Mayang Pipít

Portrait of Dante FerryDating may namumugad na mayang pipít sa isáng muntíng silungán ng sasakyán. Nang kapwà nang nakalipád ang mga magulang upang ikuha ng makakain ang mga inakáy, naiwang nag-íisá ang mga itó.

Hindî nagtagál, umuwî ang amang maya.

“Anó ang nagyari rito?” aniyá. “Sino ang nanakít sa inyó, mga anák? Takót na takót kayóng lahát!”

Notes on accent marks:

  No mark = stress on penultimate syllable

  Acute (´) = where stress falls

  Grave (`) = stress on penultimate syllable, with final glottal stop

  Circumflex (ˆ) = stress on last syllable, with final glottal stop

  Glottal stop pronounced only at end of sentences or phrases.

“Nakú pô, Tatay,” anilá, “karáraán lamang ng isáng malakíng masamáng-loób. Nápakabagsík at kahindík-hindík niyáng tingnán! Pinandilatan niyá ang pugad natin. Nahintakutan tulóy kamí!”

“Ganoón ba,” aní Amáng Maya, “saán siyá nagtungo?”

“E doón pô sa bandá roón siyá nagtungo.”

“Maghintáy kayó!” aní Amáng Maya, “Súsundán ko siyá. Huwág na kayóng mag-alalá, mga anák. Akó na ang bahalà sa kanyá.” At lumipád na nga siyá upang sundán ang masamáng-loób.

Pagkaratíng niyá sa may paglikô, iyón paláng liyón ang naglálakád doón.

Nguni’t hindî itó ikinatakot ng maya. Dumapò siyá sa likód ng liyón at sinimuláng pagalitan itó. “Anó ba ang pakialám mo at nagpuntá ka raw sa bahay ko,” aniyá, “at tinakot mo pa ang mga anák ko?!”

Hindî siyá pinakinggán ng liyón at sa halíp, nagpatuloy pa sa paglalakád.

Ikinainís itó ng muntíng bungangero at lalò pa siyá nitóng pinagalitan. “Sinasabi ko lamang sa iyó, walâ kang karapatáng magpuntá roón! At kapág bumalík ka pa,” aniyá, “ewan ko lang, nguni’t mákikita mo! Ayaw kong gawín itó sa iyó,” aniyá habang itinátaás ang isáng bintî, “nguni’t babalian kitá ng gulugód sa isáng saglít lamang!”

At lumipád na ngâ siyá pabalík sa kanyáng pugad.

“O, hayán, mga anák,” aniyá, “Tinuruan ko na siyá ng aral. Hindíng-hindî na siyá bábalík pa.”


© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA