Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Sa Bikol
Legazpi Bikol of Tiwi, AlbayListen?

Do you wish you could hear this? Click here to find out more!

 

 

Translation: Wilbert Cerio

Location: Cararayan, Tiwi, Albay, Philippines

Facilitation: Dante Ferry • Featured Guest Contributor

Language information: [Click]Click here for different versions. >Click here for different versions. >[Modern Spelling] [Baybayin Script]   


An Mayang Pipit

Kaito, igwang nagsalag na mayang pipit duman sa sarong garahihan. Naglayog an mga magurang na bayong ta maku-a’ ki kakanon an saiyang mga aki’ – kaya’ nawalat gabos sindang mga aki’.

Dai naghaloy, nag-abot an saindang ama’.

“Ano’ng nangyari digdi saindo?” taram ki Amang Pipit, “Sisisay ang nagkulog saindo, mga aki’? Igwa digdi kamo kinatatakot?”

“Naku, igwa Papa,” taram ninda. “Nagdigdi an sarong maligno kasuba’go lang. Makatákuton an pandok nya ta hinorat nya an saiyang mga mata sa satuyang salag. Natakot kami gabos digdi!”

“Iyo baga?” taram ki Amang Pipit. “Sain sya nagduman?”

“Duman sa parting ito sya nagduman.” taram ninda.

“Hulat kamo.” taram kan mayang pipit. “Bokodon ko sya. Dai na kamo maha’dit mga aki’ ko. Kakastahan ko siya.” At naglayog na sya para bokodon an maligno.

Sa pagliko’, liyon pala ang naglalakaw duman.

Dai natakot an bayong. Tumugdon sya sa likod kan liyon,dagiton at pinagtaraman ini. “Ano an karapatan mong magduman sa harong ko at tinakot mo ang mga aki’ ko?”

Dai sya tini’no kan liyon na durudiritso an paglakaw.

Ikinadagit ini kan bayong at lalo’ syang pinagtaraman. “Dai kang karapatang magduman at ’pag nagduman ka pa giraray, mahihiling mo! “Habo’ ko mananggad na gibuhon ini, kairiba an umpag kan sarong bitis, “piro babarian taka kan gulugud sa madalion sana ’pag nagbalik ka pa.”

Tapos, naglayog na syang pasiring sa iyang salag.

“O, mga aki’, tinaw-an ko na sya kan liksyon.” “Dai na sya digdi satuya’ mabalik pa.”© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA