Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Sa Bikol
Bikol Mirayá nin Camalig, Albay

Mirayá Bikol (Eastern Bikol) of Camalig, AlbayListen?

Do you wish you could hear this? Click here to find out more!

 

 

Translation: Rizaldy Biong

Location: Binanwaan, Camalig, Albay, Philippines

Editing: Joey Napay, Kirangay, Camalig, Albay, Philippines

Facilitation: Dante Ferry • Featured Guest Contributor

Language information: [Click]Click here for different versions. >Click here for different versions. >[Modern Spelling] [Baybayin Script]    


An Guryon

Dati aļe’ salagan su guryon sa usad na saday na garahiyan. Na su magurang na guryon lumupad para maghanap nin makakawn para sa mga ugbon na nawatak na nagasurulo.

Di’ na·ulay su Amang Guryon umabot.

Special symbols:

  ļ = interdental /l/ (pronounced with the tongue sticking out and not touching the palate)

  e = schwa, almost like an open /o/

  h = not pronounced (the two vowels on either side becoming almost like a diphthong)

  · = historically a glottal stop, but is lost in the Miraya Bikol varieties

  ā and ī = long /a/ and /i/ respectively

  = glottal stop

“Unong nangyari didi? Sisay nangasanit saynyo, nyanga’ kamo parang natarakot?”

“O Amang Guryon, aļe’ umabot na momo’ kangina pa sana. Malang takot maiseg saka’ nakakakigkig su awong nya. Tinanaw nung nangiseg nyang mata ya’ding sa’teng salagan. Kaya takot na takot kami.

“Areg sadto” sabi ni Amang Guryon. “Sadin sya nag·ādon?”

“Didto sa banda na yadto sya nag·ādon.”

“Maghulat kamo didi” sabi nung amang guryon, susugen ko sya. Di’ kamo maga’dit mga ugbon. Ako an bāla’ sanya. Di nag·ulay lumupad sya para susugen su momo’.

Pagliko’ nya sa kanto, usad na lyon su nata’naw nya na nag·agi didto.

Piro di’ natakot su guryon. Tumugdon sya sa likod nung lyon saka’ nagpōn na kaynguten yadto, “nyanga’ ka nag·ādon sa sa’meng salagan nakatakot lugod sa’ken su mga ugbon?”

Di’ sya tinino nung lyon na nagpadagos sa pag·agi.

Lalong nayngot su guryon saka’ lalong nagparadaldal. “Wara’ kang katungran na bumalik didto, sisabi ko si’mo, nun ka na bumalik didto na kung di’ aļe’ mara·et na mangyayari si’mo. hAbo’ kong gibohen ya’di,” sabi nung guryon, samantāng initās nya su sanyang tīl, “piro babariyan tayka nin tu’lang sa maradaliyan sa minsan na bumalik ka didto!”

Pagkatapos lumupad pabalik su Amang Guryon sa salagan nya.

“O, yadto na mga akes, tinu’ran ko na sya nin liksyon. Di’ na nya kamo gilayon pipirwisyuhen pa.”


© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA