Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Sa Bikol
Bikol Rinconada ko Nabua, Camarines Sur

Rinconada Bikol of Nabua, Camarines SurListen?

Do you wish you could hear this? Click here to find out more!

 

 

Translation: Evelyn Estadilla-Pateño

Location: Nabua, Camarines Sur, Philippines

Facilitation: Dante Ferry • Featured Guest Contributor

Language information: [Click]Click here for different versions. >Click here for different versions. >[Modern Spelling] [Baybayin Script]   


So Kosta

Ko kadto, agko’ nagsalagan na kosta sa osad na garaye. Nagpanlayog nang paryo sa mga kag-igin na bayong para ikuko sa makakaon so kandang mga siwsiw kaya’ sira sana na mga siwsiw amo nangawatak.

Pag-uban-uban, nag-uli’ so tatay na kosta.

“Ono nangyari sadi?” unga’ niya. “Siisay kaninyo nag-apros mga igin? Ta kanakatatakot ninyo ngamin?”

“Ay nayku, Tatay,” simbag nira, “agko’ innabot na maligno ngowan-ngowan pa sana. Malang isog ko itsura anggan kamakatatakot. Binuriratan niya ading salagan ta ko kadadakulo’ niyang mga mata. Kanakatakot namo’!”

“A, talaga?” sabi ko tatay na kosta, “sari iya pagdagos?”

“Siton ko parting iton a iya pagpaiyan,” sabi nira.

“Ulat ngona!” sabi ni Tatay na kosta. “Susundan ko ya. Di’ na kamo maandal mga igin. Lagot iya kanako’! Saka linayog na iya tanganing sundan so maligno.

Sadto pagsuki’, so liyon amo nagliliage sadto.

Di’ adto ikinakatakot ko kosta. Inugpa iya sadto talikuran saka niya inoditan , “Ono karapatan mo na mag-iyan sadto baloy ko,” sabi niya, “sagkod takuton so mga igin ko?”

Di’ iya pinag-iintindi ko liyon dirediretso sana so pag-agi niya.

Ikinaongot adto ko kosta kaya’ pinagsaritaan niya lalo’. “Sinasabi ko kanimo, oda’ ika karapatan na mag-iyan sadto! ’Pag nagbwelta pa ka,” sabi niya, “mababayad mo! Abo’ ko talagang gibon adi,” sabi niya na agko’ pa kaibang pagtaas ko osad na tiil, “pero madali ta kang mabarian sa tulang siton talikuran mo gamit ading tiil ko.”

Saka iya linayog pauli’ sadto salagan niya.

“O, mga igin,” sabi niya, “tinawan ko na ’ya sa leksiyon. Di na iya migbwelta pa sadi!”© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA