Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Sa Bikol
Bikol Legazpi kan Malilipot, Albay

Legazpi (Central Standard) Bikol of Malilipot, Albay


Listen to this translation (with native pronunciation):

[Download mp3]

Translation and Narration: Gimena Bo

Location: Calbayog, Malilipot, Albay, Philippines

Facilitation: Dante Ferry • Featured Guest Contributor

Language information: [Click]Click here for different versions. >Click here for different versions. >[Modern Spelling] [Baybayin Script]   


An Maya

Dati, igwang salag su maya sa sarong saday na garahe. Kan su mga magurang na maya naglayog para maghanap kan makakakan para sa saindang mga aki’, nawalat sinda na daing kairiba.

Dai naghaloy, su amang maya nag-abot.

“Ano an nangyari digdi? Sisay an nanakit saindo? Nata’ kamo ta natatakot?”

“O, Pay, igwang nagdigdi na maligno kasuba’go lang. Nakigkig kami ta su pandok niya makatákuton saka’ maisugon. Hiniling niya su satuyang salag kan matarumon niyang mga mata. Kaya’ natákuton kami.”

“Arog ka an,” sabi ni Amang Maya, “sain siya nagduman?”

“Pasiring duman siya nagduman.”

“Maghalat kamo digdi,” sabi ki Amang Maya, “Susugon ko siya. Dai na kamo maha’dit mga aki’, ako an bahala saiya.” Dai naghaloy, naglayog siya para susugon su maligno.

Pagliko’ niya sa kanto, sarong liyon an nahiling niya na naglalakaw lang duman.

Pero dai natakot su maya. Tumugdon siya sa likod kan liyon saka’ nagpoon na pagdagitan ini. “Nata’ nagduman ka sa samuyang salag saka’ nanakot ka pa sa sakuyang mga aki’?”

Dai siya tini’no kan liyon na nagpadagos sa saiyang paglakaw.

Lalong nadágiton an sadayutong daldalero at lalong nagparadaldal. “Dai ka labot na magduman. Pigtataram ko saimo, dai ka na magbwelta duman ta kun dai, igwang maraot na mangyayari saimo. Habo’ kong gibuhon ini, habang pig-iitáas an saiyang bitis, pero babarian taka kan tu’lang sa sarong segundo lang kun magbwelta ka pa duman!”

Pagkatapos, naglayog pabwelta sa saiyang salag an maya.

“O, huyan na, mga aki’, tinukduan ko na siya kan liksiyon. Dai na niya kamo giraray iistorbohon pa.”


© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA