Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Sa Bikol
Bikol Naga kang Calabanga, Camarines Sur

Naga Bikol of Calabanga, Camarines SurListen?

Do you wish you could hear this? Click here to find out more!

 

 

Translation: Grace Gutierrez

Location: Rapay, Calabanga, Camarines Sur, Philippines

Facilitation: Dante Ferry • Featured Guest Contributor

Language information: [Click]Click here for different versions. >Click here for different versions. >[Modern Spelling] [Baybayin Script]   


Ang Gamgam (na Maya)

Kagto, igwang tataghan ang gamgam na maya sa sarong sadit na garahihan. Kang ang mga magurang na gamgam naglupad nganing maghanap ning makakakan, ang mga inakay, nawalat ning solo.

Dai naghaloy, ang amang gamgam nag-abot.

“Ano ang nangyari igdi? Si’say ang nangkulog saindo? Ta’no ta handalun kamo?”

“O, Amang Gamgam, igwang nag-abot na momo’ kasuba’go lang. Nakakahandal, maisog sagkod nakakakuban ang lalawgun niya. Pigturuhukan kang nang-iisug niyang mga mata ang satuyang tataghan. Kaya ha’ditun kami.”

“Arog kayan,” sabi ni Amang Maya, “sain siya nagduman?”

“Duman sa parti duman siya nagduman.”

“Maghalat kamo igdi,” sabi ni Amang Maya, “Lalapagon ko siya. Dai na kamo maha’dit mga aki’, ako na ang bahala saiya.”

ai naghaloy, naglupad siya para susugon ang momo’.

Pagliko’ niya sa kanto, sarong liyon ang nahiling niya na naglalakaw lang duman.

Pero dai naha’dit ang gamgam. Nagtugdon siya sa likod kang liyon saka’ nagpoon na anggotan ini. “Ta’no nagduman ka sa samuyang harong saka’ nanakot ka pa sa sakuyang mga aki’?”

Dai siya pig-intindi kang liyon, nagpadagos sana sa paglakaw.

Lalong naanggot ang gamgam at lalong nagparangayutam. “Mayo’ kang pirmisong magduman. Pigsasabi ko saimo na daing-dai ka magbwelta duman ta kung dai, igwang madatang mangyayari saimo. Habo’ kong gibuhon ini,”, sabi kang gamgam, habang pig-tataas niya ang bitis, “ta babarian taka ning tu’lang sa sarong segundo lang kung magbwelta ka pa duman!”

Pagkatapos, naglupad pabwelta ang amang gamgam sa tataghan niya.

“O, ‘yan mga aki’, tinukduan ko na siya ning liksiyon. Dai na niya kamo utro iistorbohon pa.”


© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA