Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Flag: JapanTomoki Minohara (蓑原智貴)
Stee: Nagasaki, Japan


This text is in West (Westerlauwer) Frisian.
[Frysk] [Afrikaans] [Deutsch] [English] [Français]
[Italiano] [Nederlands] [日本語] [Plattdüütsch]

Myn namme is Tomoki Minohara (berne yn 1982). Ik bin berne en wenje yn Nagasaki, in prefektuur op it eilân Kyushu, dat súdlik en westlik fan Japan leit. De skiednis fan Nagasaki prikele myn nijsgjirrigens nei frjemde talen, yn it bysûnder it Hollânsk.

Ûnder de ôfslutingsperioade (fan 1641 oant 1853) wie Nagasaki de iennichste stêd, dy’t mei guon Europeeske lannen hannele. Myn stêd wie it sintrum fan Nederlânkunde (Rangaku) en de kunde oan it Nederlânsk fersprate him dêrútwei oer Japan. Om dy reden haw ik in besûndere niget oan it Nederlânsk.

Orandazaka („Hollân-Helling“)
yn Nagasaki

Ik bin tige nijsgjirrich nei dialekten en streektalen. Wylst ik in taalkursus oan ’e universiteit yn Frankryk die, wie ik útfanhûs by in húshâlding mei in studint út Flaanderen wei. Doedestiids koe ik noch gjin Nederlânsk mar ik krige wol algemiene kennis oer it taalgebiet fan België, dat hy koe my de ferskillen tusken it Nederlânsk en it Flaamsk útlizze. Ik fûn it noflik om syn telefoanpetear mei syn famylje yn it Flaamsk (it dialekt fan syn streek) te hearren. It wie in prachtige ûnderfining en dat hat my ta it beslút brocht om Nederlânsk te learen.

Ik hawwe in sterke passy foar talen. Fan 1996 ôf oant hjoed bestudearje ik benammen de Romaanske talen. Ik praat Italjaansk, Frânsk, Spaansk, Galisysk, Portugeesk en Katalaansk. Yn 2003 bin ik mei Nederlânsk en Frysk tagelyk begûn. Ik haw niget ek oan it Dútsk, Platdútsk, Stellingwerfsk en Afrikaans. Ik bin bliid dat ik de gelegenheid haw om dizze talen te brûken.

Ik genietsje fan de wrâldwide kommunikaasje hjier!

Tomoki Minohara
2007

Mei help fan Henno Brandsma


© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA